ソニー、「ワンタッチ」技術の新商品を発表(タイ語ニュースを翻訳)

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/technology/201960

“โซนี่”เข็นสินค้าใหม่ลงตลาดชูเทคโนโลยี“วันทัช”
ソニーが新商品を市場に出す。「ワンタッチ」の技術を増強。
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 18:57 น.
2556年5月3日(金曜日)18時57分
“โซนี่ ไทย”เผยแผนปี 56 ระดมสินค้าทุกกลุ่มลงตลาด
ソニー・タイは、全てのグループの商品を動員し、市場に投入する、56年度の計画を発表した。
ชูเทคโนโลยีวัน ทัช เอ็นเตอเทนเม้นท์ เชื่อมต่ออุปกรรณ์ด้วยสัมผัสเดียว
ワンタッチで機器に接続するワンタッチ・エンターテイメントの技術に力を入れる。
มั่นใจยอดขายรวมโต 10% ในปีนี้
今年中の売上総額10%増を見込んでいる。
วันนี้(3พ.ค.) ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ แบงคอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล นายโทรุ ชิมิซึ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด เปิดเผยนโยบายธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดประจำปี 2556
本日(5月3日)、セントラルワールドのコンベンションセンター8内のセンタラ·グランド&バンコクホテルにて、ソニー・タイ株式会社の社長である清水徹氏が2556年度の事業方針とマーケティング戦略を発表した。
ว่า บริษัทจะเน้นทำตลาดในผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก
同会社は、4つの主要なグループの製品による市場開発に重点を置いていくと言及した。
ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
またそれは、最新技術を持った高品質の商品を提供することになる。
โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่มีอัตราการเติบโตอย่างมาก
グループ内で特に大幅な成長率を持った商品である。
อาทิ สมาร์ทโฟน และกล้องดิจิทัลคอมแพคเปลี่ยนเลนส์ได้ ฯลฯ
例えば、スマートフォンや、レンズ交換可能なコンパクト・デジタルカメラである。
พร้อมชูเทคโนโลยี วัน ทัช เอ็นเตอเทนเม้นท์ ของโซนี่
同時にソニーのワンタッチ・エンターテイメントの技術を推進する。
ที่ช่วยเชื่อมต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ
それは、様々な製品の機能を使うために接続するのに役立つ。
อาทิ สมาร์ทโฟนเอ็กซ์พีเรีย ทีวีบราเวีย กล้องดิจิทัล ฯลฯ
例えば、スマートフォンの「エクスペリア」や、テレビの「ブラビア」、デジタルカメラなどである。
ด้วยสัมผัสเดียวผ่านเทคโนโลยีเอ็นเอฟซี (Near Field Communication)
それは、NFC(Near Field Communication)技術によってワンタッチで行える。

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

“โซนี่”:ソニー
เข็น:押す
สินค้า:商品
ใหม่:新しい
ลง:下ろす、落とす
ตลาด:市場
ชู:増強する、持ち上げる
เทคโนโลยี:テクノロジー、技術
“วันทัช”:ワンタッチ
意訳文:ソニーが新商品を市場に出す。「ワンタッチ」の技術を増強。

“วันทัช”のように、英単語には毎回ダブルクォーテーションを入れてくれると分かりやすくていいのですが、そうもいきませんね。

“โซนี่ ไทย”:ソニー・タイ
เผย:明らかにする、発表する
แผน:計画
ปี 56 :56年度
ระดม:動員する、集めて同じ事をする
สินค้า:商品
ทุก:全ての
กลุ่ม:グループ
ลง:下ろす、落とす
ตลาด:市場
意訳文:ソニー・タイは、全てのグループの商品を動員し、市場に投入する、56年度の計画を発表した。
ชู:増強する、持ち上げる
เทคโนโลยี:テクノロジー、技術
วัน ทัช เอ็นเตอเทนเม้นท์ :ワンタッチ・エンターテイメント
เชื่อมต่อ:接続する
อุปกรรณ์:อุปกรณ์として「機器、機械」
ด้วย:~で、~を使って
สัมผัส:接触する
เดียว :単一の
意訳文:ワンタッチで機器に接続するワンタッチ・エンターテイメントの技術に力を入れる。

วัน ทัช เอ็นเตอเทนเม้นท์のように英単語を並べるときは、間にスペースを挟むようですね。
อุปกรรณ์は、รが1個多くて、อุปกรณ์の誤植かと思われます。
สัมผัสเดียวは「ワンタッチ」としてしまったほうが分かりやすいかと思います。

มั่นใจ:自信をもつ、確信する
ยอด:総額
ขาย:販売、売上
รวม:合計
โต :成長する
10%:10%
ในปีนี้:今年中に
意訳文:今年中の売上総額10%増を見込んでいる。

ยอดขายรวมで「売上総額」としました。

วันนี้(3พ.ค.) :本日(5月3日)、
ที่ :~にて
โรงแรม:ホテル
เซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ แบงคอก :センタラ·グランド&バンコク
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท :コンベンションセンター8
เซ็นทรัลเวิร์ล :セントラルワールド
นายโทรุ ชิมิซึ :清水徹氏
กรรมการ:委員会、取締役
ผู้จัดการ :マネージャー、支配人
บริษัท :会社
โซนี่ ไทย :ソニー・タイ
จำกัด :株式会社
เปิดเผย:公表する、発表する
นโยบาย:政策、方針
ธุรกิจ:事業、業務
และ:と
กลยุทธ์:戦略
การตลาด:市場、マーケティング
ประจำปี 2556 :2556年度
意訳文:本日(5月3日)、セントラルワールドのコンベンションセンター8内のセンタラ·グランド&バンコクホテルにて、ソニー・タイ株式会社の社長である清水徹氏が2556年度の事業方針とマーケティング戦略を発表した。

คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทのแอทは数字のeight8かと思います。
กรรมการผู้จัดการ บริษัทは、代表取締役社長、つまり社長という意味かと思います。
การตลาดは「市場」でもいいかと思いますが、「マーケティング」のほうが分かりやすいかと思います。

ว่า :~と言う
บริษัท:会社
จะ:will
เน้น:重点を置く、強調する
ทำ:作る
ตลาด:市場
ใน:内
ผลิตภัณฑ์ :製品
4 กลุ่ม:4グループ
หลัก :柱、基礎、主要な
意訳文:同会社は、4つの主要なグループの製品による市場開発に重点を置いていくと言及した。

ทำตลาดは「市場開発」としました。
หลักは辞書だと「柱、基礎」ですが、文脈から「主要な」としました。

ด้วย:~を持って
การ:事
นำ:導く、紹介する
เสนอ:提供する、提案する
สินค้า:商品
ที่มี:~を持っている
คุณภาพ:品質
พร้อม:いっしょに、同時に
ด้วย:~を持って
เทคโนโลยี:テクノロジー、技術
ใหม่ๆ :最新
意訳文:またそれは、最新技術を持った高品質の商品を提供することになる。

この文自体が前の文にかかっていて、「最新技術を持った商品で市場開発する」といった意味なのですが、長くなってしまうので、分割しました。
นำとเสนอで「提供する」としました。

โดยเฉพาะ:特に
ใน:内
กลุ่ม:グループ
สินค้า:商品
ที่มี:~を持っている
อัตรา:率
การ:事
เติบโต:成長する
อย่างมาก :大いに、大幅な
意訳文:グループ内で特に大幅な成長率を持った商品である。

この文も前の文にかかっていますが、長くなってしまうので分割しました。

อาทิ :例えば~のような
สมาร์ทโฟน :スマートフォン
และ:と
กล้อง:カメラ、筒状のもの
ดิจิทัล:デジタル
คอมแพค:コンパクト
เปลี่ยน:交換
เลนส์:レンズ
ได้ :可能な
ฯลฯ :など
意訳文:例えば、スマートフォンや、レンズ交換可能なコンパクト・デジタルカメラである。

กล้องは直訳は「筒状のもの」ですが、一般的に「カメラ」を指しますね。

พร้อม:いっしょに、同時に
ชู:増強する、持ち上げる
เทคโนโลยี :テクノロジー、技術
วัน ทัช เอ็นเตอเทนเม้นท์ :ワンタッチ・エンターテイメント
ของโซนี่ :ソニーの
意訳文:同時にソニーのワンタッチ・エンターテイメントの技術を推進する。

ชูの訳が難しいのですが、「推進する」としました。

ที่:において
ช่วย:助ける、役立つ
เชื่อมต่อ:接続する
การใช้:使用すること
งาน:働き、機能
ผลิตภัณฑ์:製品
ต่างๆ :様々な
意訳文:それは、様々な製品の機能を使うために接続するのに役立つ。
อาทิ :例えば~のような
สมาร์ทโฟนเอ็กซ์พีเรีย :スマートフォン・エクスペリア
ทีวีบราเวีย :TVブラビア
กล้องดิจิทัล ฯลฯ :デジタルカメラなど
意訳文:例えば、スマートフォンの「エクスペリア」や、テレビの「ブラビア」、デジタルカメラなどである。
ด้วย:~で
สัมผัสเดียว:ワンタッチ
ผ่าน:通じて
เทคโนโลยี:テクノロジー、技術
เอ็นเอฟซี :NFC
(Near Field Communication):Near Field Communication
意訳文:それは、NFC(Near Field Communication)技術によってワンタッチで行える。

この文も前の文、またその前の文にもかかっていて、
「NFC技術によって、ワンタッチでスマホやテレビなどの機能に接続できる」
というような意味になりますが、長くなってしまうので分割しました。

以上です。

ソニーもそうですが、アベノミクスで日本の家電メーカーも元気を取り戻して欲しいですね。

販売戦略の失敗なのか、庶民向け製品じゃなく企業や国向けの製品に力を入れてるのか、
はたまた国の援助が足りないのか分かりませんが、
タイでは、家電では日本メーカーはサムスンに大きく水を開けられている感じです。
携帯スマホも、スーパーの家電コーナーや電気街の携帯ショップをのぞくと、老舗のノキアよりサムスン携帯ばっかりです。

ですが、最近ソニーのスマホが増えてきた感があったのですが、やはり力を入れだしたみたいですね。
日本の携帯は要らない機能が多いとか、ガラパゴスなどと言われますが、
かつては、各国の空港の免税店で、並んでる家電は全て日本メーカー、という時代もあったんですから、
また強い日本ブランドの復活を!

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする