9日で20万バーツの水道代にショック(タイ語ニュースを翻訳)

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/crime/219585

สาวใหญ่ช็อกลมจับเจอบิลค่าน้ำ9วันเกือบ 2 แสน
9日で20万バーツの水道料金の請求書に女性がショックで卒倒
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:24 น.
2556年7月16日(火曜日)17時24分
สาวใหญ่เมืองโอ่งช็อกแทบลมจับ
オーン町の女性はショックでもう少しで卒倒するところだった
“กปภ.” ส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ 9 วัน เกือบ 2 แสนบาท วิ่ง
地方水道公社は、9日でほぼ20万バーツの水道料金を通知する書類を送った
โร่ทำบุญ-รดน้ำมนต์ สุดท้ายโล่งใจ “กปภ.” ยอมรับผิดดันลืมเซ็ตมิเตอร์ใหม่
功徳を積む為の寛大な措置として、地方水道公社は新しいメーターをセットし忘れ、押し間違えたことを認めた
วันที่ 16 ก.ค นางสมใจ เหลาโชติ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114/21 ถนนบ้านดอนตูม 4 เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
7月16日、ソムチャイ・ラオチョートさん(女性、50歳、ラチャブリ―県バーンポーン郡バーンポーン町テーサバーン区バーンドーントゥーム4通り114/21番地に居住)は、
ได้นำใบแจ้งชำระค่าน้ำประปาของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บ้านโป่ง
バーンポーン地方水道公社(PWA)の事務所による水道料金の支払通知書の知らせを受け取った
ที่เรียกเก็บตนเองมาให้ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ประจำจังหวัดราชบุรีดู
(ソムチャイ・ラオチョートさんは)(通知書を)見てもらうために、ラチャブリ―県駐在のデイリーニュース記者(本記者)を呼んだ
เพื่อขอความเป็นธรรม หลังได้รับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
公正を求めるため、水道料金の請求書を受け取った後に(記者を呼んだ)。
ซึ่งมียอดค่าใช้น้ำจำนวน 186,396.14 บาท โดยระบุว่าใช้น้ำไปทั้งหมด 5,968 หน่วย
これにより、水の使用料金の合計額が18万6,396.14バーツであるとわかり、水の使用量は全部で5,968ユニットと明記されていた。
นางสมใจ กล่าวว่า หลังจากได้รับบิลแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา
ソムチャイさんは、水道料金の請求書を受け取った後で、以下のように述べた。
ตนแทบจะเป็นลม เพราะไม่เคยใช้น้ำมากมายขนาดนี้
もう少しで卒倒することろだった。なぜなら、こんな量の水を使ったことはなかったから。
อีกทั้งที่บ้านก็อยู่เพียงคนเดียว
さらに、家には一人しか住んでいないし、
ที่ผ่านมาเคยเสียค่าน้ำประปาประมาณ 800-900 บาททุกเดือน
これまでは、毎月だいたい800-900バーツの水道料金だった
แต่เมื่อช่วงเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ตนไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ทำให้ไม่ได้ไปเสียค่าน้ำประปา
しかし、6月はあまり家にいなかったので、水道料金はかからなかったはずだ
ทางเจ้าหน้าที่ประปาได้มายกมิเตอร์จ่ายน้ำออก และเมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา
水道局の局員が、7月2日に水道料金のメーターを上げに来た
หลังจากตนกลับมาก็ได้ไปจ่ายค่าน้ำประปาเรียบร้อย
そのため、帰って来た後で、水道料金をきちんと支払うことになる
เจ้าหน้าที่จึงได้นำมิเตอร์น้ำมาติดตั้งให้เหมือนเดิม
そして、係員がメーターを持って来て、以前と同じように設置した

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

สาว:女の子
ใหญ่:大きい
ช็อก:ショックを受ける
ลมจับ:目まいがして倒れる、卒倒する、気絶する
เจอ:会う
บิล:請求書
ค่า:料金
น้ำ:水
9วัน:9日
เกือบ 2 แสน:ほぼ20万
意訳文:9日で20万バーツの水道料金の請求書に女性がショックで卒倒

สาว「女の子」ใหญ่「大きい」は「成人女性」という意味合いでしょう。

สาว:女の子
ใหญ่:大きい
เมือง:都市、町
โอ่ง:竜の模様がある壺、もしくはその壺が名産の、ラチャブリーにある町
ช็อก:ショックを受ける
แทบ:もう少しで
ลมจับ :目まいがして倒れる、卒倒する、気絶する
意訳文:オーン町の女性はショックでもう少しで卒倒するところだった
“กปภ.” :การประปาส่วนภูมิภาค「地方水道公社」の略字、PWA(Provincial Waterworks Authority)
ส่ง:送る
ใบ:書類、証書
แจ้ง:通知する、報告する
หนี้:借金
ค่า:料金
น้ำ :水
9 วัน :9日
เกือบ 2 แสนบาท :ほぼ20万バーツ
วิ่ง:走る、運行する
意訳文:地方水道公社は、9日でほぼ20万バーツの水道料金を通知する書類を送った

PWAは、バンコク首都圏を除くタイ全域を給水対象とした地方水道公社(Provincial Waterworks Authority)です。
参照:http://www.jicwels.or.jp/water_supply/QandA/q_a/q48.html
วิ่ง「走る、運行する」は、水道料金のメーターが回っているイメージかもしれませんが、意訳では省略しました。

โร่:明らかな、はっきりした
ทำบุญ-:功徳を積む
รดน้ำมนต์ :聖水をかける
สุดท้าย:最後の
โล่งใจ :心が広い、寛大な
“กปภ.” :การประปาส่วนภูมิภาค「地方水道公社」の略字、PWA(Provincial Waterworks Authority)
ยอมรับ:受け入れる
ผิด:間違う
ดัน:押す
ลืม:忘れる
เซ็ต:セットする
มิเตอร์:メーター
ใหม่:新しい、新しく
意訳文:功徳を積む為の寛大な措置として、地方水道公社は新しいメーターをセットし忘れ、押し間違えたことを認めた

この文の前半は、正直意味不明でした。
地方水道公社がメーターの設置や扱いにミスがあったことを認めたのは、当然の話で、
これに対して、「功徳を積む」だの「寛大な」だのは、持ち上げ過ぎな気が。。
地方水道公社に対して気を使っているのでしょうか。。

วันที่ 16 ก.ค :7月16日
นาง:ミセス、女性の敬称
สมใจ เหลาโชติ :ソムチャイ・ラオチョート
อายุ 50 ปี :50歳
อยู่:住む
บ้าน:家
เลขที่ 114/21 :114/21番地
ถนนบ้านดอนตูม 4 :バーンドーントゥーム4通り
เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง :バーンポーン町テーサバーン区
อ.บ้านโป่ง :バーンポーン郡
จ.ราชบุรี :ラチャブリ―県
意訳文:7月16日、ソムチャイ・ラオチョートさん(女性、50歳、ラチャブリ―県バーンポーン郡バーンポーン町テーサバーン区バーンドーントゥーム4通り114/21番地に居住)は、

女性の年齢や住んでいる場所は、()でくくって名前の後に記しました。
อ.はอำเภอ「郡、区」の略字です。
จ.はจังหวัด「県」の略字です。

ได้:得る
นำ:伝える、知らせる
ใบ:書類、証書
แจ้ง:通知する、報告する
ชำระ:支払う
ค่า:料金
น้ำ:水
ประปา:給水する
ของ:~の
สำนักงาน:事務所、営業所、オフィス
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) :地方水道公社(PWA)
บ้านโป่ง :バーンポーン
意訳文:バーンポーン地方水道公社(PWA)の事務所による水道料金の支払通知書の知らせを受け取った
ที่:that(関係詞)
เรียก:呼ぶ
เก็บ:集める、保存する、取り立てる
ตนเอง:自分自身、本人
มา:来る
ให้:させる
ผู้สื่อข่าว:新聞記者
เดลินิวส์:デイリーニュース
ประจำ:定期的な、常駐の
จังหวัดราชบุรี:ラチャブリ―県
ดู :見る
意訳文:(ソムチャイ・ラオチョートさんは)(通知書を)見てもらうために、ラチャブリ―県駐在のデイリーニュース記者(本記者)を呼んだ

ที่「that(関係詞)」は、นางสมใจ เหลาโชติ「ソムチャイ・ラオチョートさん」にかかっていますね。
ตนเอง「自分自身、本人」は、この記事を書いている本記者のことだと思います。

เพื่อ:~のために
ขอ:頼む、欲しい
ความ:事
เป็น:~である
ธรรม :善行、正義、公平、公正
หลัง:後で
ได้รับ:得る、受け取る
ใบแจ้งหนี้:請求書
ค่า:料金
น้ำประปา:水道水
意訳文:公正を求めるため、水道料金の請求書を受け取った後に(記者を呼んだ)。
ซึ่ง:よって、だから
มี:持つ、ある
ยอด:頂点、合計
ค่า:料金
ใช้:使う、使用する
น้ำ:水
จำนวน :数量
186,396.14 บาท :18万6,396.14バーツ
โดย:~によって
ระบุ:指名する、明記する
ว่า:~と
ใช้:使用する
น้ำ:水
ไป:行く
ทั้งหมด :全部
5,968 :5,968
หน่วย:単位、ユニット
意訳文:これにより、水の使用料金の合計額が18万6,396.14バーツであるとわかり、水の使用量は全部で5,968ユニットと明記されていた。
นาง:ミセス、女性の敬称
สมใจ :ソムチャイ
กล่าวว่า :~と述べる
หลังจาก:~の後で
ได้รับ:受け取る
บิลแจ้งหนี้:請求書
ค่า:料金
น้ำประปา :水道水
意訳文:ソムチャイさんは、水道料金の請求書を受け取った後で、以下のように述べた。

「請求書」はบิลแจ้งหนี้であったり、ใบแจ้งหนี้であったりしてますね。

ตน:自分
แทบ:もう少しで~する
จะ:will
เป็นลม :卒倒する
เพราะ:なぜなら
ไม่เคย:~したことない
ใช้:使う、使用する
น้ำ:水
มากมาย:多くの
ขนาดนี้ :こんなに、こんな量の
意訳文:もう少しで卒倒することろだった。なぜなら、こんな大量の水を使ったことはなかったから。
อีก:さらに
ทั้งที่:~であるのにもかかわらず
บ้าน:家
ก็:なのに
อยู่:いる
เพียง:~のみ
คนเดียว :一人
意訳文:さらに、家には一人しか住んでいないし、
ที่ผ่านมา:これまで
เคย:していた
เสีย:消費する
ค่า:料金
น้ำประปา:水道水
ประมาณ :約、だいたい
800-900 บาท:800-900バーツ
ทุกเดือน :毎月
意訳文:これまでは、毎月だいたい800-900バーツの水道料金だった
แต่:しかし
เมื่อ:とき
ช่วง:期間
เดือน มิ.ย. :6月
ที่ผ่านมา :以前の
ตน:自分
ไม่ค่อย:あまり~しない
ได้:~した(過去)
อยู่:いる
บ้าน :家
ทำให้:~させる
ไม่ได้:~しない
ไป:行く
เสีย:消費する
ค่า:料金
น้ำประปา :水道水
意訳文:しかし、6月はあまり家にいなかったので、水道料金はかからなかったはずだ

ทำให้「~させる」で繋いでいる内容は、「~なので、~のはずだ」としました。

ทาง:方向、当局
เจ้าหน้าที่:係員、担当員
ประปา:給水
ได้:~した(過去)
มา:来た
ยก:持ち上げる
มิเตอร์:メーター
จ่าย:支払い
น้ำ:水
ออก :外に
และ:そして
เมื่อ:とき
วันที่ 2 ก.ค. :7月2日
ที่ผ่านมา :以前
意訳文:水道局の局員が、7月2日に水道料金のメーターを上げに来た
หลังจาก:~の後で
ตน:自分
กลับมา:帰って来る
ก็:そのため
ได้:~した(過去)、~できる
ไป:行く
จ่าย:支払う
ค่าน้ำประปา:水道料金
เรียบร้อย :きちんとした
意訳文:そのため、帰って来た後で、水道料金をきちんと支払うことになる

ก็「そのため」は、このように文章の真ん中の位置で使われて、前の文章の内容を受けて、「そのため」という意味で使われることがありますね。

เจ้าหน้าที่:係員、担当員
จึง:それで
ได้:~した(過去)
นำ:持参する
มิเตอร์:メーター
น้ำ:水
มา:来る
ติดตั้ง:設置する
ให้:あげる
เหมือนเดิม :以前と同じように
意訳文:そして、係員がメーターを持って来て、以前と同じように設置した

以上です。

タイでは、水道料金は安いので、あまり使用量を気にする必要はありません。
比較して、電気料金は高いので、冷房を付けっぱなしにしていたりすると、月末の電気料金にびっくりすることがあります。

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする