庶民が借金に飛びつくのは楽観視できない(タイ語ニュースを翻訳)

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/businesss/197994

ไม่ห่วงหนี้ชาวบ้านพุ่ง
庶民が借金に飛びつくのは楽観視できない
วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 16:31 น.
2556年4月17日(水曜日)16時31分
“โต้ง” รับชาวบ้านก่อหนี้พุ่งตอนนี้ไม่น่าห่วง
今、庶民が借金に飛びつき始めているのは楽観視できない
บอกคนส่วนใหญ่กู้เงินลงทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต มีทรัพย์สินเพิ่ม
多くの人が、生活の質を上げるために、財産を増やすためにお金を借りている、と言われている。
ส่วนคนจนกู้เงินจนเป็นหนี้รัฐจะหาทางช่วย
多くの人が、救済方法を探す政府にまで借金するに至っている。
พร้อมทำงานร่วมกองทุนประกันสังคม
同時に、働くと全員、社会保険に加入する
ให้คนอาชีพอิสระเข้าออมเงินกับกองทุน
自営業者は基金にお金を貯金するようになっている
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยว่า
副首相のキティラット・ナ・ラノーン氏と財務大臣が公表したところによると、
รัฐบาลได้ติดตามแนวโน้มการเติบโตของหนี้ภาคครัวเรือนที่มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิด
政府は借金の増加の傾向を追跡しているが、一般家庭において借金の割合が密接して増加している。
แต่เชื่อว่า ไม่น่าเป็นห่วงมาก เพราะเป็นการกู้เงินส่วนใหญ่ของประชาชนได้กู้เงินเพื่อลงทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต ทำให้มีทรัพย์สินเพิ่ม
しかし、あまり心配すべきことではないと捉えている。なぜなら、多くの人が、生活の質を高め、資産を増やす投資として借金をしているからだ。
ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่กู้เงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
低所得者層の人々は、日々の生活の支出のために借金をしている。
รัฐบาลจะช่วยเหลือโดยพิจารณาแนวทางการเพิ่มรายได้ให้ในระยะต่อไป
政府は、次の段階では収入を増やさせる方法を検討することで支援しようとしている。
รวมถึงส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยออมเงิน
それは、低所得者に貯金を促進させることも含んでいる。
ซึ่งรัฐบาลจะทำงานร่วมกองทุนประกันสังคม
そしてさらに、政府は社会保険に加入するよう働きかけている。
เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
それは、法案「40」に従って、被保険者の割合を増やすためである。
ที่เป็นผู้ประกันตนที่ทำอาชีพอิสระให้สามารถมาออมเงินกับกองทุนฯ โดยรัฐบาลจะสมทบเงินให้ส่วนหนึ่งด้วย
それは、政府が一部にお金を与えることによって、自営業の被保険者も貯金できるようにするものである。
ทั้งนี้ในปัจจุบันจากข้อมูลกองกองทุนฯ พบว่า มีผู้ประกันตนที่มีอาชีพอิสระเพียง 1.2 ล้านคน
この点については、基金局からの情報によると、自営業者の被保険者がわずか1.2万人であることが分かった。
และคาดว่าตั้งแต่ปีงบประมาณ 57 ที่รัฐบาลมีนโยบายจะช่วยส่งเงินสมทบในส่วนนี้ให้มากขึ้น
そして、57年度予算から、この部分(自営業者の被保険者)を増やすために、政府が資金を出して援助する政策があると予測されている。
ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นการจูงใจให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระมาเข้าร่วมออมเงินในระบบประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น
それによって、自営業者を社会保険制度に加入させるよう誘導し、加入者を増やしていく方向性を打ち出すことになるだろう。

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

ไม่ห่วง:期待しない、楽観視しない
หนี้:借金
ชาวบ้าน:農民、庶民
พุ่ง:投げつける、ラッシュする、突進する

พุ่งは、直訳だと「投げつける」「突進する」といった意味なので、借金に安易に飛びつく、というイメージで捉えました。

วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 16:31 น.:2556年4月17日(水曜日)16時31分
“โต้ง”:牡鶏、特大の
รับ:受け取る
ชาวบ้าน:農民、庶民
ก่อ:始める、そそのかす
หนี้:借金
พุ่ง:投げつける、ラッシュする、突進する
ตอนนี้:今
ไม่น่าห่วง:期待できない、楽観視できない

“โต้ง”は、直訳だと「牡鶏、特大の」といった意味ですが、それでは、文脈上、意味不明です;
ダブルクォーテーションでくくられているので、もしかすると人の名前?
どうしても分からなかった為、その後のรับも含め、ここは訳しませんでした。

บอก:言う、報告する、指示する、助言する
คนส่วนใหญ่:多くの人
กู้เงิน:金を借りる(利子付きで)
ลงทุน:投資する
เพิ่ม:増やす、加える
คุณภาพ:質、品質
ชีวิต:生活
มี:持っている
ทรัพย์สิน:資産、財産
เพิ่ม:増やす、加える
ส่วนคน:多くの人
จน:~するまでに至る
กู้เงิน:金を借りる(利子付きで)
จน:~するまでに至る
เป็นหนี้:借金する
รัฐ:国、政府
จะ:~する
หาทาง:方法を探す
ช่วย:助ける、救済する
พร้อม:同時に、全員一致で
ทำงาน:働く
ร่วม:参加する、加入する
กองทุน:資金、基金
ประกัน:保険
สังคม:社会

この部分は、前後と繋げて考えたほうがいいのか、難しかったです。
また、พร้อมは、「同時に、全員一致で」という直訳なのですが、
前の文を受けて、「同時に」なのか、「働くと同時に全員社会保険に入る」という解釈なのか、判別できませんでした。

ให้:~させる
คน:人
อาชีพ:職業、
อิสระ:独立した
เข้า:入る、参加する、至る
ออมเงิน:お金を貯金する、節約する
กับ:~に
กองทุน :基金

このกองทุนという単語も、「基金」という意味も、「貯蓄」という意味もあるので、個人的な貯金なのか、社会保険基金なのか、の判別も難しかったです。

นาย:氏
กิตติรัตน์ ณ ระนอง:キティラット・ナ・ラノーン
รองนายกรัฐมนตรี:副首相
และ:と
รมว.คลัง:財務大臣(รมว.はรัฐมนตรีว่าการの略字)
เปิดเผย:公表する
ว่า:~と
รัฐบาล:政府
ได้:~している
ติดตาม:追跡する
แนวโน้ม:傾向
การเติบโต:成長、発達
ของ:~の
หนี้:借金
ภาค:部分
ครัวเรือน:家庭、世帯
ที่มี:持っている
สัดส่วน:割合、比率
เพิ่ม:増える
สูงขึ้น:高く上がる
อย่าง:~のように
ใกล้ชิด:密接した
แต่เชื่อว่า:しかし~と信じている
ไม่น่าเป็นห่วงมาก:あまり心配すべきではない
เพราะ:なぜなら
เป็น:~である
การ:事
กู้เงิน:金を借りる
ส่วนใหญ่:多くの
ของ:~の
ประชาชน:国民、人々
ได้:~した
กู้เงิน:金を借りる
เพื่อ:~のために
ลงทุน:投資する
เพิ่ม:増やす
คุณภาพชีวิต:生活の質
ทำให้:~させる
มี:持つ
ทรัพย์สิน:資産
เพิ่ม:増える

ทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มの部分は、その前にスペースがあったものの、意味的に前のブロックにつながる文だと判断しました。
句読点が無いタイ語では、文の区切りの判断も難しいものがありますね。

ส่วน:部分、局
กลุ่ม:集団、グループ
ผู้:人
มี:持つ
รายได้:収入
น้อย:少ない(低所得者層)
ที่:that(関係代名詞)の役割
กู้เงิน:金を借りる
เพื่อ:ために
ใช้จ่าย:支出する、消費する
ใน:~内で
ชีวิตประจำวัน:日常生活、日々の生活
รัฐบาล:政府
จะ:英語のwillと同じ
ช่วยเหลือ:支援する
โดย:によって
พิจารณา:検討する
แนวทาง:方法、方向
การ:事
เพิ่ม:増やす
รายได้:収入
ให้:~させる
ใน:内
ระยะ:段階
ต่อไป:次の
รวม:含む
ถึง:~まで
ส่งเสริม:促進する、奨励する
ให้:させる
ผู้:人
มี:持つ
รายได้:収入
น้อย:少ない
ออมเงิน:お金を貯金する、節約する
ซึ่ง:関係代名詞(whatやwhich)の役割
รัฐบาล:政府
จะ:will
ทำงาน:仕事する、働く
ร่วม:参加する
กองทุน:基金
ประกันสังคม:社会保険

ซึ่งは関係代名詞的な言葉ですが、接続詞的に「そしてさらに」と訳しました。

เพื่อ:ために
เพิ่ม:増やす
สัดส่วน:割合
ของ:の
ผู้ประกันตน:被保険者
ตาม:に沿って、従って
มา:来た
ตรา 40:法案「40」(を制定する)

難しかったのが、ตรา 40の解釈で、ตราの直訳としては、「(法案を)制定する」なのですが、名詞として「記号」という意味もあるので、「40」という名前の法案、と解釈しました。
アメリカなどでは、法案の名前、呼び名に数字がついていたりするので、タイでもそうかもしれない、ということで。。
もしかしたら、間違っているかもしれません。

ที่:~で
เป็น:である
ผู้ประกันตน:被保険者
ที่:that(関係詞)
ทำ:する
อาชีพอิสระ:自営業
ให้:させる
สามารถ:できる
มา:来る
ออมเงิน:貯金する
กับ:~に
กองทุนฯ:基金
โดย:~によって
รัฐบาล:政府
จะ:will
สมทบ:合同する、加える、集める
เงิน:お金
ให้:させる
ส่วนหนึ่ง:一部
ด้วย:~も

สมทบも辞書の直訳では、どれもしっくりこないので、「与える」としました。

ทั้งนี้:この点では、これらの事全て
ในปัจจุบัน:現在
จาก:~から
ข้อมูล:情報
กองกองทุนฯ:基金局
พบว่า:~ということが分かった
มี:~がいる
ผู้ประกันตน:被保険者
ที่มี:~がいる
อาชีพอิสระ:自営業者
เพียง :わずか~だけ
1.2 ล้านคน:1.2万人

กองกองทุนฯを「基金局」としたのは、推測です。正式な翻訳では、何というのか分かりませんでした。

และ:そして
คาด:予測する
ว่า:~と
ตั้งแต่:から
ปีงบประมาณ 57:57年度予算
ที่:~では
รัฐบาล:政府
มี:~がある
นโยบาย:政策
จะช่วย:助ける
ส่งเงิน:資金を出す
สมทบ:協同する、関連付ける
ใน:~内で
ส่วนนี้:この部分、この要素
ให้มากขึ้น:増えるように
ก็:それによって
เป็น:~になる
แนวทางหนึ่ง:1つの方向、路線
ที่เป็น:~になる
การ:こと
จูงใจ:勧誘する
ให้:~させる
ผู้:人
ที่มี:を持つ
อาชีพอิสระ:自営業
มา:来る
เข้า:入る、参加する
ร่วม:参加する
ออมเงิน:貯金する、貯蓄する
ใน:内
ระบบ:システム
ประกันสังคม:社会保険
เพิ่ม:加える
มากขึ้น:増える

以上です。
今回は、タイ語の文章において、どこで区切るか、また繋げるか、という点が難しく感じました。
単純に語順を引っくり返せばいい、というものでもないですね。
最終的に日本語にしたときに意味不明な文にならないようにするのに苦労します。

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする