日本の首相がタイ国内のプロジェクトへ投資2(タイ語ニュースを翻訳)

前回のニュース記事の後半部分です。
前回の記事:http://www.khwai-thailearning.com/japan-pm-investment-thainews.html

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/politics/206511

นายสุรนันทน์ กล่าวอีกว่า
スラナン氏がさらに語ったところによると
นอกจากนี้ไทยยังสนับสนุนให้ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทสำคัญในโครงการพัฒนาพื้นที่และท่าเรือทวาย
この他にも、ダウェイの港と周辺地域の開発計画に、日本が重要な役割を果たすように、タイは援助していく
โดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการทวาย
日本の首相によって、ダウェイ・プロジェクトへの投資に関する情報の要求があった
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีการนำเสนอรายละเอียดโครงการบริหารจัดการน้ำ และโครงการลงทุนพัฒนาเครือข่ายคมนาคม 2 ล้านล้านบาทของไทย
これにより、去る5月22日に、水管理のプロジェクトと20億タイバーツの通信ネットワークの開発に投資するプロジェクトの詳細を伝えたと首相は報告した
รวมทั้ง โครงการพัฒนาท่าเรือและเขตเศรษฐกิจทวาย
(これは)ダウェイ経済区域と港の開発プロジェクトの両方が含まれている
แก่นักลงทุนญี่ปุ่น
日本の投資家に対して
และได้มอบข้อมูลเบื้องต้นแก่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
日本の首相に対して初歩的な情報を与えた
เพื่อเป็นใช้ในการตัดสินใจในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย
前述のプロジェクトを支援するための決定をする際に参照するためでもある。
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังได้แสดงความสนใจการลงทุนในดาวเทียมและรถไฟความเร็วสูงในไทย
この他にも、日本はタイでの高速鉄道と衛星への投資にも興味を示した
โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเรื่องดาวเทียมว่ารัฐบาลกำลังศึกษารายละเอียด ส่วนรถไฟความเร็วสูง
首相が衛星の話について説明したところによると、政府は高速鉄道の分野で詳細に研究しているとのこと
ไทยต้องการเห็นญี่ปุ่นเข้ามาเสนอการลงทุน
タイは日本が投資に前向きであることを確認したい
โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการที่ไทยให้ความสำคัญอย่างมาก
高速鉄道のプロジェクトは、タイにおけるプロジェクトでは非常に重要である
นายสุรนันทน์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังได้หารือถึงสถานการณ์ในทะเลจีนใต้
スラナン氏は、この他にもさらに、南シナ海の状況についても協議したとも語った
โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำว่าไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียน-จีน ยืนยันการสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
首相によって強調されたのは、アセアン―中国の調整役としてのタイが、平和的な方法で問題解決をする方向を援助する立場を維持するということである
และเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องเริ่มเจรจากัน
また、話し合いを始めることが必要だと考えている
เพราะความมั่นคงทางทะเลถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการเจริญเติบโตและเสถียรภาพร่วมกันของภูมิภาค
なぜなら、海洋の(保安、)安定は、(この)地域が共に成長し安定するために、重要な事項であるから
โดยจีนจะจัด Special Foreign Ministers Meeting ในช่วงเดือน ส.ค.หรือ ก.ย.นี้
今年の8月か9月の期間中に、中国が特別外相会議を主催する
ซึ่งเป็นเวทีให้ทุกฝ่ายได้หันหน้ามาพูดคุยกัน
これは、全ての関係者が顔を向けて話し合う機会となる
นอกจากนี้ ไทยยินดีที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีหันหามาสู่เจรจา
さらに、朝鮮半島の状況に関係する全ての担当者が、協議をするために来るのを、タイは喜ばしいと考えている
เพื่อแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดสันติภาพ และปลอดอาวุธนิวเคลียร์อย่างถาวร.
問題を改善するのと、平和を生み、恒久的に核兵器が無くなるために

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

นาย:氏
สุรนันทน์ :スラナン
กล่าว:語る、述べる
อีก:さらに
ว่า :~と
意訳:スラナン氏がさらに語ったところによると
นอกจากนี้:さらに、この他に
ไทย:タイ
ยัง:まだ、さらに
สนับสนุน:支援する、援助する
ให้:させる、あげる
ญี่ปุ่น:日本
เข้ามา:入って来る
มี:持つ
บทบาท:役割
สำคัญ:重要な
ใน:内
โครงการ:計画
พัฒนา:開発する
พื้นที่:地域、土地
และ:と
ท่าเรือ:港
ทวาย :ダウェイ
意訳:この他にも、ダウェイの港と周辺地域の開発計画に、日本が重要な役割を果たすように、タイは援助していく

ทวาย「ダウェイ」は前回分からなかったのですが、ググったらミャンマーの港町であることが分かりました。

โดย:によって
นายกรัฐมนตรี:首相、総理大臣
ญี่ปุ่น :日本
ได้:した
ขอ:頼む、依頼する、要求する
ข้อมูล:情報
เกี่ยวกับ:に関する
การ:事
ลงทุน:投資する
ใน:内
โครงการ:計画、プロジェクト
ทวาย :ダウェイ
意訳:日本の首相によって、ダウェイ・プロジェクトへの投資に関する情報の要求があった
ซึ่ง:つまり
นายกรัฐมนตรี:首相
ได้:した
แจ้งว่า:報告する
เมื่อ:時
วันที่ 22 พ.ค.:5月22日
ที่ผ่านมา :去る
ได้:した
มี:持つ
การ:事
นำ:導く、伝える
เสน:ส้น「線」の誤植
อรายละเอียด:詳細
โครงการ:計画、プロジェクト
บริหาร:管理する
จัดการ:管理する
น้ำ :水
และ:と
โครงการ:計画、プロジェクト
ลงทุน:投資する
พัฒนา:開発する
เครือ:家族、系列、子会社
ข่าย:網状のもの、ネットワーク
คมนาคม :通信
2 ล้านล้านบาท:20億バーツ
ของ:の
ไทย :タイ
意訳:これにより、去る5月22日に、水管理のプロジェクトと20億タイバーツの通信ネットワークの開発に投資するプロジェクトの詳細を伝えたと首相は報告した

この文は長くなってしまいましたが、分割すると意味が分からなくなるので、つなげて訳しました。
ซึ่งは、「これにより」としました。
เสนはเส้นの誤植かと思われます。
นำเส้นで「伝える」という意味と解釈しました。
เครือ「家族、系列、子会社」は、この文の中でどう訳していいか分からなかったので、訳しませんでした。

รวม:含む
ทั้ง :両方、全ての
โครงการ:計画、プロジェクト
พัฒนา:開発する
ท่าเรือ:港
และ:と
เขต:区域
เศรษฐกิจ:経済
ทวาย :ダウェイ
意訳:(これは)ダウェイ経済区域と港の開発プロジェクトの全てが含まれている
แก่:に対して
นัก:者
ลงทุน:投資する
ญี่ปุ่น :日本
意訳:日本の投資家に対して
และ:と
ได้:した
มอบ:付与する、譲渡する、委任する
ข้อมูล:情報
เบื้องต้น:初歩的な
แก่:に対して
นายกรัฐมนตรี:首相
ญี่ปุ่น :日本
意訳:日本の首相に対して初歩的な情報を与えた
เพื่อ:のために
เป็น:になる
ใช้:使う
ใน:内
การตัดสินใจ:決定
ใน:内
การ:事
สนับสนุน:援助する、支援する
โครงการ:計画、プロジェクト
ดังกล่าว:前述の
ด้วย :とともに
意訳:前述のプロジェクトを支援するための決定をする際に参照するためでもある。

ใช้「使う」の目的語は、前文のข้อมูล「情報」なので、「参照する」と訳しました。

นอกจากนี้ :この他に
ญี่ปุ่น:日本
ยัง:さらに、まだ
ได้:した
แสดง:示した、表明した
ความสนใจ:興味
การลงทุน:投資
ใน:内
ดาวเทียม:衛星
และ:と
รถไฟความเร็วสูง:高速鉄道
ใน:内
ไทย :タイ
意訳:この他にも、日本はタイでの高速鉄道と衛星への投資にも興味を示した
โดย:によって
นายกรัฐมนตรี:首相
ได้:した
ชี้แจง:説明する
เรื่อง:項目、主題、話
ดาวเทียม:衛星
ว่า:と
รัฐบาล:政府
กำลัง:している
ศึกษา:研究、学問、勉強
รายละเอียด :詳細
ส่วน:部分、部署
รถไฟความเร็วสูง :高速鉄道
意訳:首相が衛星の話について説明したところによると、政府は高速鉄道の分野で詳細に研究しているとのこと
ไทย:タイ
ต้องการ:したい
เห็น:見る、理解する
ญี่ปุ่น:日本
เข้ามา:入って来る
เสนอ:提供する
การลงทุน :投資
意訳:タイは日本が投資に前向きであることを確認したい

เห็น「見る、理解する」は「確認する」としました。
เข้ามา「入って来る」は、実際に入って来る、というより、意訳したほうがぴったりくるので、「前向きである」としました。

โดย:によって
โครงการ:計画、プロジェクト
รถไฟความเร็วสูง:高速鉄道
เป็น:である
โครงการ:計画、プロジェクト
ที่:で
ไทย:タイ
ให้:与える
ความสำคัญ:重要性
อย่างมาก:とても、非常に
意訳:高速鉄道のプロジェクトは、タイにおけるプロジェクトでは非常に重要である
นายสุรนันทน์ :スラナン氏
กล่าวด้วยว่า :とも語る
นอกจากนี้:この他にも
ยัง:さらに
ได้:した
หารือ:協議する
ถึง:について
สถานการณ์:状況
ใน:内
ทะเลจีนใต้ :南シナ海
意訳:スラナン氏は、この他にもさらに、南シナ海の状況についても協議したとも語った
โดยนายกรัฐมนตรี :首相によって
ย้ำ:繰り返す、強調する
ว่า:と
ไทย:タイ
ใน:内
ฐานะ:地位、立場
ผู้:人
ประสาน:共同する、調整する
งาน:働く
อาเซียน-จีน :アセアン―中国
ยืน:立つ
ยัน:支える
การ:事
สนับสนุน:支援する、援助する
แนวทาง:路線、方向
การ:事
แก้:解決する
ปัญหา:問題
ด้วย:とともに
สันติ:平和的な
วิธี :方法
意訳:首相によって強調されたのは、アセアン―中国の調整役としてのタイが、平和的な方法で問題解決をする方向を援助する立場を維持するということである

โดย「によって」は、この記事で何度か使われていますが、主語を示すために使われていますね。
その後に続く文章が述語になっていますね。

และ:と、また
เห็นว่า:と考える
จำเป็น:必要である
ที่:that(関係代名詞)
จะ:will
ต้อง:しなければならない
เริ่ม:始める
เจรจา:話し合う、交渉する
กัน :お互いに
意訳:また、話し合いを始めることが必要だと考えている
เพราะ:なぜなら
ความ:事
มั่นคง:安定
ทาง:方面
ทะเล:海
ถือเป็น:であることを維持する
เรื่อง:話、テーマ
สำคัญ:重要な
ต่อ:に対して
การ:事
เจริญเติบโต:成長する
และ:と
เสถียรภาพ:安定
ร่วมกัน:いっしょに、共に
ของ:の
ภูมิภาค :地域
意訳:なぜなら、海洋の(保安、)安定は、(この)地域が共に成長し安定するために、重要な事項であるから

これは、中国が領土問題でベトナムやフィリピンと揉めたことなどを指していますね。

โดย:によって
จีน:中国
จะ:will
จัด :設置する、手配する、開催する
Special Foreign Ministers Meeting :特別外相会議
ใน:内
ช่วง:期間
เดือน ส.ค.หรือ ก.ย.นี้ :今年の8月か9月
意訳:今年の8月か9月の期間中に、中国が特別外相会議を主催する

これは、開催場所が中国という意味より、中国が会議を主催する、という意味に解釈しました。
「特別外相会議」はなぜか英語ですね。

ซึ่ง:that(関係代名詞)
เป็น:である
เวที:舞台
ให้:させる
ทุก:全ての
ฝ่าย:政党、部門
ได้:できる
หันหน้า:顔を向ける
มา:来る
พูด:話す
คุยกัน :しゃべる、議論する
意訳:これは、全ての関係者が顔を向けて話し合う機会となる

ซึ่งは、前の文全体を主語としているかと思います。
ฝ่าย「政党、部門」は「関係者」としました。

นอกจากนี้ :これとは別に、さらに
ไทย:タイ
ยินดี:喜ぶ
ที่:that(関係詞)
ทุก:全ての
ฝ่าย:政党、部門
ที่:that(関係詞)
เกี่ยวข้อง:関係する
กับ:と
สถานการณ์:状況
ใน:内
คาบสมุทร:半島
เกาหลี:朝鮮
หัน:向きを変える
หา:訪ねる
มา:来る
สู่:赴く、へ向かって
เจรจา :話す、協議する
意訳:さらに、朝鮮半島の状況に関係する全ての担当者が、協議をするために来るのを、タイは喜ばしいと考えている
เพื่อ:のために
แก้ไข:修正する、改善する
ปัญหา:問題
และ:と
ก่อ:始める、作る
ให้:させる
เกิด:生まれる、生じる
สันติภาพ :平和
และ:と
ปลอด:脱する、離れる、が無い
อาวุธ:武器、兵器
นิวเคลียร์:核
อย่าง:のように
ถาวร.:永久に、恒久的に
意訳:問題を改善するのと、平和を生み、恒久的に核兵器が無くなるために

นิวเคลียร์は英語のnuclearですね。

以上です。ふう、やっと終わった。。
日本との会合は、ミャンマーも絡めた、経済協力と、中国の領土問題と朝鮮半島などの外交問題だったようですね。
興味があったので、やたら時間かけて全文訳しましたが(元記事がアップされた日から2週間経ってしまった。。)、
次からは、短く抜き出して訳して、更新を早めたいと思います。

この間にも、タイだけでなくヨーロッパでもน้ำท่วม「洪水」があったり、色々あるので、ちょこちょこやっていきます。

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする