日本の首相がタイ国内のプロジェクトへ投資(タイ語ニュースを翻訳)

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/politics/206511

“นายกฯยุ่น” สนใจลงทุนโครงการดาวเทียม-รถไฟความเร็วสูงในไทย
日本の首相が衛星プロジェクトへの投資に興味―タイ国内の高速鉄道
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 14:08 น.
2556年5月23日(木曜日)14時08分
เผยเวทีทวิภาคี “นายกฯยุ่น” สนใจลงทุนโครงการดาวเทียม-รถไฟความเร็วสูงในไทย พร้อมขอข้อมูลการลงทุนในโครงการทวาย
2国間の状況が公表された。日本の首相が衛星プロジェクトへの投資に興味があり、タイ国内の高速鉄道と同時に、(タワーイ?)ダウェイプロジェクトの投資情報も求めたとのこと
วันนี้ (23 พ.ค.) เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
本日(5月23日)、日本現地時間で11:00に(タイより2時間早い)
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
インラック・シナワット首相は日本の安倍晋三首相と2国間協議をした
ที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น กรุงโตเกียว
東京都内の日本首相官邸で
โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ
協議が終わった後で
นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
首相秘書のスラナン・ウェチャシワ氏が語ったところによると、
นายกรัฐมนตรีมีความยินดีที่ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศมีความใกล้ชิดกันในทุกระดับ
首相は、全ての面でお互いに近親感を持つ両国の関係に喜びを示した。
และญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
そして、日本は、長い間継続して、タイ国の発展に重要な役割を果たしてきた。
และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์
そして、関係の推進になるように
เห็นควรให้มีเวที เพื่อเป็นช่องทางในการหารืออย่างสม่ำเสมอ
定期的な協議の機会を持つべきと考えている
โดยจะมอบให้ รมว.ต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ
責任者である外務大臣に委任することによって
ทั้งนี้ไทยต้องการเห็นสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนและถาวรในภูมิภาค
地域の恒久的な繁栄と平和の両方をタイは望んでいる
โดยทุกประเทศต้องร่วมกันรักษาบรรยากาศที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศ
国家間の協力関係で良い雰囲気をいっしょに維持することによって
และใช้การพูดจาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
そして、会話によって、国同士の相互理解をつくり上げる

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

“นายกฯ:首相
ยุ่น” :日本
สนใจ:興味をもつ
ลงทุน:投資する
โครงการ:計画、プロジェクト
ดาว:星
เทียม-:並列の、同等の、偽造の
รถไฟ:鉄道
ความเร็ว:速さ
สูง:高い
ใน:内
ไทย:タイ
意訳:日本の首相が衛星プロジェクトへの投資に興味―タイ国内の高速鉄道

ยุ่นは、ญี่ปุ่น「日本」の略称ですね。国名を略するのは、英語の「ジャップ」など、いい印象が無いですし、辞書にも「蔑称」と出ているのですが、
最近は、特に蔑称でもないようです。
この記事も日本に否定的な内容でもないですし、タイは概ね親日ですので、わざわざニュースのタイトルに蔑称を使わないかと思います。
โครงการ「計画、プロジェクト」ดาว「星」เทียม-「並列の、同等の、偽造の」は、正直訳すのが難しかったのですが、「衛星プロジェクト」としました。

เผย:明らかにする、公開する
เวที:舞台
ทวิ:2つの
ภาคี :会員、関係者
“นายกฯยุ่น” :日本の首相
สนใจลงทุนโครงการดาวเทียม-:衛星プロジェクトへの投資に興味
รถไฟความเร็วสูงในไทย :タイ国内の高速鉄道
พร้อม:同時に、一緒に
ขอ:頼む、求める
ข้อมูล:情報
การลงทุน:投資
ใน:内
โครงการ:計画、プロジェクト
ทวาย:タワーイ?←ダウェイ
意訳:2国間の状況が公表された。日本の首相が衛星プロジェクトへの投資に興味があり、タイ国内の高速鉄道と同時に、タワーイ?プロジェクトの投資情報も求めたとのこと。

ทวาย「タワーイ?」は、さっぱり分かりませんでした。似た単語の誤植かとも思いましたが、辞書にも似た単語も見つかりませんでした。
↑ググったら、出てきました;
ทวาย「ダウェイ」は、ミャンマー南東部の都市で、以前はタヴォイ(Tavoy)と呼ばれ、ダウェイ川の北岸に位置する港町だそうです。

วันนี้ (23 พ.ค.) เวลา 11.00 น. :本日(5月23日)11:00
ตาม:従って
เวลา:時間
ท้องถิ่น:地方、現地
ของ:の
ประเทศญี่ปุ่น :日本
ซึ่ง:つまり
เร็วกว่า:より早い
ประเทศไทย :タイ
2 ชั่วโมง :2時間
意訳:本日(5月23日)、日本現地時間で11:00に(タイより2時間早い)

ตาม「従って」เวลา「時間」ท้องถิ่น「地方、現地」は「現地時間で」ですね。
ซึ่ง「つまり」以下の内容は()でくくりました。

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร :インラック・シナワット氏
นายกรัฐมนตรี :首相
หารือ:協議する
ทวิภาคี:2国間
กับ:と
นายชินโซ อาเบะ :安倍晋三氏
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น :日本の首相
意訳:インラック・シナワット首相は日本の安倍晋三首相と2国間協議をした

น.ส.は、นางสาว「女性への敬称」の略ですね。

ที่:で
ทำเนียบ:官邸
นายกรัฐมนตรี:首相
ญี่ปุ่น :日本
กรุง:都市
โตเกียว: 東京
意訳:東京都内の日本首相官邸で
โดย:によって
ภายหลัง:後で
เสร็จ:終わる、完了する
สิ้น:終わる、尽きる
การ:事
หารือ :協議する
意訳:協議が終わった後で
นาย:氏
สุรนันทน์ เวชชาชีวะ :スラナン・ウェチャシワ
เลขาธิการ:秘書、書記長
นายกรัฐมนตรี :首相
เปิดเผย:公表する
ว่า :と
意訳:首相秘書のスラナン・ウェチャシワ氏が語ったところによると、
นายกรัฐมนตรี:首相
มี:持つ
ความยินดี:喜び
ที่:で
ความสัมพันธ์:関係
ของ:の
ทั้ง 2 ประเทศ:2国両国
มี:持つ
ความใกล้ชิด:近しさ、親しさ
กัน:お互いに
ใน:内
ทุก:全ての
ระดับ :レベル、段階
意訳:首相は、全ての面でお互いに近親感を持つ両国の関係に喜びを示した。
และ:そして
ญี่ปุ่น:日本
มี:持つ
บทบาท:役割
สำคัญ:重要な
ใน:内
การ:事
พัฒนา:開発する、発展する
ประเทศไทย:タイ国
มา:来た
อย่าง:のように
ต่อเนื่อง:継続して
และ:そして
ยาวนาน :長く
意訳:そして、日本は、長い間継続して、タイ国の発展に重要な役割を果たしてきた。
และ:そして
เพื่อ:のために
เป็น:になる
การ:事
ส่งเสริม:奨励する、援助する、推進する
ความ:事
สัมพันธ์ :関係
意訳:そして、関係の推進になるように
เห็น:考える
ควร:すべき
ให้:させる
มี:持つ
เวที :舞台、ステージ
เพื่อ:ために
เป็น:になる
ช่องทาง:経路、方法、機会
ใน:内
การ:事
หารือ:協議する
อย่าง:のように
สม่ำเสมอ :終始同一の、定期的な
意訳:定期的な協議の機会を持つべきと考えている

この文は、バッサリと意訳して短くしました。

โดย:によって
จะ:will
มอบให้ :譲渡する、委任する
รมว.:รัฐมนตรีว่าการ「大臣」の略字
ต่างประเทศ :外国、外務
เป็น:である
ผู้:人
รับผิดชอบ :責任を持つ、負う
意訳:責任者である外務大臣に委任することによって
ทั้ง:両方
นี้:この
ไทย:タイ
ต้องการ:欲しい、得たい
เห็น:見る、見込む
สันติภาพ:平和
และ:と
ความ:事
เจริญรุ่งเรือง:繁栄する
ที่:で
ยั่งยืน:長生きする、永久である、安定する
และ:と
ถาวร:恒久的な、永久な
ใน:内
ภูมิภาค :地域、地方
意訳:地域の恒久的な繁栄と平和の両方をタイは望んでいる
โดย:によって
ทุกประเทศ:すべての国
ต้อง:しなければならない
ร่วมกัน:共同する、協同する、参加する
รักษา:維持する
บรรยากาศ:雰囲気
ที่ดี:良い
ของ:の
ความ:事
ร่วมมือ:協力する
ระหว่าง:間で
ประเทศ :国
意訳:国家間の協力関係で良い雰囲気をいっしょに維持することによって
และ:そして
ใช้:使う
การ:事
พูดจา:会話する
เป็น:になる
แนวทาง:方向
ใน:内
การ:事
สร้าง:作る、構築する
ความ:事
เข้าใจ:理解する
ระหว่างกัน:(国)の間の
意訳:そして、会話によって、国同士の相互理解をつくり上げる

以上です。
もう、1週間以上前になってしまったニュースですね;
なかなか忙しくてブログ更新の時間が取れないです。。

今回は、このニュース記事の前半部分のみになりました。
このニュースは後半部分も訳したいので、もう一回投稿します。
ただ、時間かかりそうですが。

このニュースの後半部分を訳した記事です。
後半の記事:http://www.khwai-thailearning.com/japan-pm-investment2-thainews.html

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする