ハワード、刑務所内でムエタイに興味(タイ語ニュースを翻訳)

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/crime/200368
今回から、単語ごとの解説の箇所にも、意訳の訳文を載せることにしました。
単語ごとの意味と、訳文全体を比べたほうが、理解がしやすいかと思います。

ฮาเวิร์ดปรับตัวอยู่คุก สนใจชกมวยไทย
ハワード、刑務所内で適応中、ムエタイに興味
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 15:52 น.
2556年4月27日(土曜日)15時52分
ฮาเวิร์ดปรับตัวอยู่คุก
ハワードは刑務所に適応している
ใช้เวลาว่างออกกำลังกาย
空いた時間を使って、エクササイズをしている
สนใจชกมวยไทย
ムエタイに興味を示している
ผบ.เรือนจำเผยเตรียมจีบเข้าร่วมวงดนตรี
刑務所長は(ハワードは)バンドに参加する準備をしていると発表した。
วันนี้ (27 เม.ย.) นายสรสิทธิ์ จงเจริญ ผบ.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ กล่าวถึงนายฮาเวิร์ด หวัง
本日(4月27日)、バンコク特別刑務所長のソラシット・チョンチャルーン氏は、ハワード氏の希望していることについて述べた。
ผู้ต้องขังคดีบุกรุกบ้านเอมี่ แม็กซิม อดีตแฟนสาวว่า
元ガールフレンドのエイミー・マキシムの家に不法侵入した件で監獄に入らなければならない(ハワード氏)について語ったところによると、
ขณะนี้นายฮาเวิร์ดสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังในแดนแรกรับได้เป็นอย่างดี
現在、ハワード氏は初期区域でいっしょになる受刑者と適応できており、協調しているとのこと。
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้คุมรายงานว่าไม่มีอาการเครียดหรือร้องขอสิ่งใดเพิ่มเติม
看守の担当官へ査問したレポートによると、ストレスや差し入れの要求は無いとのこと。
ซึ่งส่วนตัวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับมารดานายฮาเวิร์ดคือนางจูลี่ หวัง
ただ、ハワード氏の母であるジュリー夫人としゃべる、個人的な機会はまだ無く、希望している
ซึ่งเป็นห่วงสภาพจิตใจลูก
そのため、(夫人は)息子の心理状態を心配している
แต่เท่าที่รับรายงานไม่มีสิ่งใดน่าเป็นกังวล
しかし、報告を受けた限りでは、心配すべきものは何もない。
โดยเฉพาะล่าสุดทราบว่านายฮาเวิร์ดเริ่มปรับตัวร่วมทำกิจกรรมที่เรือนจำจัดไว้ให้
特に最新の知らせでは、ハワード氏は適応し始め、刑務所の用意してくれた活動に参加し始めている。
เช่น การออกกำลังกาย
エクササイズのような
และให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการฝึกต่อยมวยไทยในเวทีภายในแดน
そして、(彼に)特別に興味を持たせたのは、区域内のムエタイのリングで拳で打つ練習とのこと。
อย่างไรก็ตาม
いずれにせよ
เมื่อทราบว่าศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวในสัปดาห์หน้าจึงจะมีการพิจารณาแยกแดน
来週中に裁判所が保釈の許可を与えないと分かったときは、それによって、区域を分離することを検討することになる。
และตัดผมสั้นเกรียนตามระเบียบผู้ต้องขังใหม่
そして、新受刑者の規律に沿って坊主頭に散髪することになる。

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

ฮาเวิร์ด:ハワード
ปรับ:訴える、罰金を課す、適応する、調節する、比べる
ตัว:体、自身
อยู่:している、~中
คุก:刑務所、監獄
สนใจ:興味がある
ชก:拳闘する
มวยไทย :ムエタイ
意訳文:ハワード、刑務所内で適応中、ムエタイに興味

ปรับは様々な意味がありますが、ปรับตัวで「適応する」としました。

ฮาเวิร์ด:ハワード
ปรับ:訴える、罰金を課す、適応する、調節する、比べる
ตัว:体、自身
อยู่:している、~中
คุก:刑務所、監獄
意訳文:ハワードは刑務所に適応している
ใช้เวลาว่าง:空いた時間を使う
ออกกำลังกาย:運動する、エクササイズする
意訳文:空いた時間を使って、エクササイズをしている
สนใจ:興味がある
ชก:拳闘する
มวยไทย :ムエタイ
意訳文:ムエタイに興味を示している
ผบ.:軍の司令官、指揮官(ผู้บังคับบัญชาの略語)
เรือนจำ:牢屋、監獄、刑務所
เผย:公開する
เตรียม:準備する
จีบ:折りたたむ、丸める、求愛する
เข้า:入る、参加する
ร่วม:共同する、加わる、
วงดนตรี :楽団、バンド
意訳文:刑務所長は(ハワードは)バンドに参加する準備をしていると発表した。

เผย「公表する」はこういう公式な発表のときによく使われますね。
この文は、恐らく刑務所内でハワード氏が音楽バンドに関する行動がある、との内容かと思われますが、
จีบ「折りたたむ、丸める、求愛する」がなぜ使われているのか、私には理解出来ませんでした。
前後のเตรียม「準備する」、เข้า「入る、参加する」と合わせた慣用的な表現があるのかもしれません。

วันนี้ (27 เม.ย.) :本日(4月27日)
นายสรสิทธิ์ จงเจริญ:ソラシット・チョンチャルーン氏
ผบ.:軍の司令官、指揮官(ผู้บังคับบัญชาの略語)
เรือนจำ:牢屋、監獄、刑務所
พิเศษ:特別
กรุงเทพฯ :バンコク
กล่าว:述べる
ถึง:について
นายฮาเวิร์ด:ハワード氏
หวัง:希望する、推量する
意訳文:本日(4月27日)、バンコク特別刑務所長のソラシット・チョンチャルーン氏は、ハワード氏の希望していることについて述べた。

หวัง「希望する、推量する」をどう捉えるかが難しかったです。
หวังの前後にスペースがあるので、特別な意味合いがあるのかもしれません。

ผู้:人
ต้อง:しなければならない
ขัง:閉じ込める、監禁する、監獄に入る
คดี:案件、事件、訴訟、裁判
บุกรุก:不法侵入する、侵犯する
บ้าน:家
เอมี่ แม็กซิม:エイミー・マキシム
อดีตแฟนสาว:元ガールフレンド
ว่า :言う
意訳文:元ガールフレンドのエイミー・マキシムの家に不法侵入した件で監獄に入らなければならない(ハワード氏)について語ったところによると、

ここのผู้「人」ですが、この前の文のนายฮาเวิร์ด「ハワード氏」を指しているかと思われるので、
関係代名詞のwhoみたいな用法で使われているかと思います。

ขณะนี้:この時、現時点で
นายฮาเวิร์ด:ハワード氏
สามารถ:できる
ปรับตัว:適応する
อยู่:している
ร่วม:共にする、参加する
กับ:~と
เพื่อน:友達
ผู้:人
ต้อง:しなければならない
ขัง:閉じ込める、監禁する、監獄に入る
ใน:内
แดน:土地、区域
แรก:初めの
รับ:受ける
ได้:できる、得る
เป็น:になる
อย่างดี:良く
意訳文:現在、ハワード氏は初期区域でいっしょになる受刑者と適応できており、協調しているとのこと。

แดน「土地、区域」は、ここでの使われ方からすると、収容部屋かと思われますが、
辞書を見ても、いまいちはっきりしなかったので「区域」としました。

จาก:から
การ:事
สอบถาม:試問する、査問する
เจ้าหน้าที่:係員、担当員
ผู้คุม:看守、管理官
รายงาน:レポート、報告書
ว่า:言う
ไม่มี:無い
อาการ:症状
เครียด:緊張した(悪い意味で)
หรือ:または
ร้องขอ:要求する
สิ่งใด:何でも、どんなものでも
เพิ่มเติม:補充する
意訳文:看守の担当官へ査問したレポートによると、ストレスや差し入れの要求は無いとのこと。

อาการเครียดは、「ストレス」がぴったりな訳かと思います。
สิ่งใด「何でも、どんなものでも」は、口語なら、อะไรを使いますよね。

ซึ่ง:that(関係代名詞)
ส่วนตัว:個人的な
ยังไม่มี:まだ~は無い
โอกาส:機会
ได้:得る、できる
พูดคุย:しゃべる
กับ:と
มารดา:母
นายฮาเวิร์ด:ハワード氏
คือ:である
นางจูลี่:ジュリー夫人
หวัง:希望する
意訳文:ただ、ハワード氏の母であるジュリー夫人としゃべる、個人的な機会はまだ無く、希望している

ここのซึ่ง「that(関係代名詞)」と、หวัง「希望する」の訳し方は難しかったです。
なので、適当に訳しました。
หวังについては、先の文と同じ理由ですが、
ซึ่งについては、僕自身、ซึ่งの意味合い、使い方がまだよく掴みきれていない感じです。

ซึ่ง:that(関係代名詞)
เป็นห่วง:心配する
สภาพ:状態
จิตใจ:心、心情、心理
ลูก :息子
意訳文:そのため、(夫人は)息子の心理状態を心配している
แต่:しかし
เท่าที่:~する限り
รับ:受け取る
รายงาน:レポート、報告
ไม่มี:無い
สิ่งใด:何でも、どんなものでも
น่า:~すべき
เป็น:である
กังวล:心配する
意訳文:しかし、報告を受けた限りでは、心配すべきものは何もない。
โดยเฉพาะ:特に
ล่าสุด:最後の、最新の
ทราบว่า:~と知る
นายฮาเวิร์ด:ハワード氏
เริ่ม:始める
ปรับตัว:適応する
ร่วม:参加する
ทำ:する
กิจกรรม:活動
ที่:で
เรือนจำ:刑務所
จัดไว้:用意する
ให้:してくれる
意訳文:特に最新の知らせでは、ハワード氏は適応し始め、刑務所の用意してくれた活動に参加し始めている。
เช่น:のような
การออกกำลังกาย:エクササイズ
意訳文:エクササイズのような
และ:そして
ให้:与える
ความ:事
สนใจ:興味を持つ
เป็น:になる
พิเศษ:特別
กับ:~と
การ:事
ฝึก:練習する
ต่อย:拳で打つ
มวยไทย:ムエタイ
ใน:~で
เวที:舞台、リング
ภายใน:内
แดน:区域
意訳文:そして、(彼に)特別に興味を持たせたのは、区域内のムエタイのリングで拳で打つ練習とのこと。
อย่างไรก็ตาม:いずれにせよ
เมื่อ:時
ทราบ:知る
ว่า:~と
ศาล:裁判所
ยังไม่:まだ~無い
อนุญาต:許可
ให้:させる
ประกันตัว:保釈する
ใน:内
สัปดาห์หน้า:来週
จึง:故に
จะมี:持つ
การ:事
พิจารณา:検討
แยก:分離する
แดน:区域
意訳文:来週中に裁判所が保釈の許可を与えないと分かったときは、それによって、区域を分離することを検討することになる。

ประกัน「保障する」とตัว「体」は、この場合、「保釈する」が適訳かと思います。

และ:そして
ตัดผม:散髪する
สั้น:短く
เกรียน:坊主頭
ตาม:に沿って
ระเบียบ:規律
ผู้ต้องขัง:受刑者
ใหม่:新しい
意訳文:そして、新受刑者の規律に沿って坊主頭に散髪することになる。

เกรียนは、髪を短くと言っても、坊主頭、五分刈りのことですね。

以上です。
このハワード氏というのは、台湾のタレントさんのようですね。ずいぶんお騒がせなタレントさんのようです。

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする