デング蚊撲滅キャンペーン(タイ語ニュースを翻訳)

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/thailand/212865

กรมควบคุมโรคเดินหน้า เร่งรณรงค์ไข้เลือดออกกำจัดยุงลายให้สิ้นซาก
疾病管理局が熱帯縞蚊(ネッタイシマカ)を根絶すべく駆除するデング出血熱キャンペーンを加速する。
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 12:43 น.
2556年6月18日(火曜日)12時43分
วันนี้ (18 มิ.ย.) ที่โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฏร์ผดุง) ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคม
本日(6月18日)、マハーサーラカーム県ボラブエ郡ボラブエ地区にあるバーン・ボラブエ学校(ボラブエ公立)で
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
疾病管理局の局長であるポンテープ・シリワナラングサン医学博士
เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ไข้เลือดออกในโรงเรียนเปิดประตูสู่อาเซียน ปีการศึกษา2556
氏は、2556教育年度に学校内でデング出血熱キャンペーンを主席として発足し、アセアンに向けて学校の門戸を開いた
โดยมีนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับ
これは、マハーサーラカーム県の副知事であるタワット・スラバーン氏も歓迎している
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า
疾病管理局の局長であるポンテープ・シリワナラングサン医学博士が公表したところによると
จากสถานการณ์การระบาดของโรไข้เลือดออกโดยรวมสำนักระบาดวิทยา
疫学局による、デング出血熱の伝染の状況から
พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
患者数と死者数は継続して増えていることが分かった
โดยมีอัตราป่วยและอัตราป่วยตายสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ3เท่า โดยร้อยละ62
罹患率と死亡率が去年より約3倍も高く、62%になっている
เป็นกลุ่มวัยเรียน
就学年齢のグループである
คาดว่าในปี2556 จะมีผู้ป่วยสูงถึง12,000-150,000ราย และคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตถึง 100-150ราย
2556年内で、患者は最大12,000-150,000人まで、死者は最大100-150人までになると予想している
ซึ่งในกิจกรรมวันนี้จึงประกอบไปด้วยนิทรรศการของโรงเรียนราษฏรบรบือ
以上の現状から本日のイベントが構成され、これにはボラブエ公立学校の展示会が含まれる
การแสดงของเด็กนักเรียนสู่อาเซียน สาธิตการกำจัด ลูกน้ำยุงลาย
アセアンに向けての、学生による展示は、熱帯縞蚊のボウフラの駆除の実演会である
โดยใช้นวัตรกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นป้องกันโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบรบือ
ボラブエ地区の健康を推進する病院の、デング出血熱を予防する地方の知識と慣習を活かすことによって
และอสม.ในพื้นที่สำนักป้องกันควบคุมโรคที่1
そして、地区内の当局が予防、管理する第一の病気に対する公衆衛生ボランティアと
และการสาธิต “กลยุทธเด็ด พิชิตไข้เลือดออก 5ป1ข”
そして”デング出血熱の根絶作戦”の実行によって

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

กรม:行政機関
ควบคุม:制御する、管理する
โรค:病気
เดิน:歩く
หน้า :前方
เร่ง:急がせる、加速する
รณรงค์:闘争、運動、キャンペーン
ไข้เลือดออก:デング出血熱
กำจัด:取り除く、駆除する
ยุง:蚊
ลาย:縞模様の
ให้:させる
สิ้น:尽きる、無くなる
ซาก:死体
意訳:疾病管理局が熱帯縞蚊を根絶すべく駆除するデング出血熱キャンペーンを加速する。

รณรงค์は、辞書だと「闘争」のみの訳しか載っていませんが、「運動、キャンペーン」のほうが適訳かと思います。
デング熱は、別にไข้เดงเกอร์という単語があるのですが、ไข้เลือดออกを「出血熱」と言ってもイメージがわかないかと思いますので、出血の症状も一致しているので、「デング出血熱」としました。
ยุงลาย「縞模様の蚊」は、wikiにデング熱は「ネッタイシマカ」が媒介する、とあったので、「ネッタイシマカ」としました。

วันนี้ (18 มิ.ย.) :今日(6月18日)
ที่:で
โรงเรียนบ้านบรบือ:バーン・ボラブエ学校
(บรบือ:ボラブエ
ราษฏร์:国、国民
ผดุง) :世話する、援助する
ตำบลบรบือ :ボラブエ地区
อำเภอบรบือ :ボラブエ郡
จังหวัดมหาสารคม :マハーサーラカーム県
意訳:本日(6月18日)、マハーサーラカーム県ボラブエ郡ボラブエ地区にあるバーン・ボラブエ学校(ボラブエ公立)で

ราษฏร์「国、国民」ผดุง「世話する、援助する」は、「公立」としました。

ดร.:博士、医者(ด็อกเตอร์「doctor」の略字)
นพ.:医者(นายแพทย์の略字)
พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ :ポンテープ・シリワナラングサン
อธิบดี:局長
กรม:行政機関
ควบคุม:制御する、管理する
โรค :病気
意訳:疾病管理局の局長であるポンテープ・シリワナラングサン医学博士

ニュース記事でよく出て来る人名の前に付く肩書きの略字ですが、
これは、辞書に載っていないことも多く、何の略字なのか見つけるのに苦労していたのですが、いいページ見つけました。
รายชื่ออักษรย่อในภาษาไทย – วิกิพจนานุกรม
タイ語の略字がまとまっています。

เป็น:である
ประธาน:主席、会長、委員長
เปิดงาน:催す、発足する
รณรงค์:闘争、運動、キャンペーン
ไข้เลือดออก:デング出血熱
ใน:内
โรงเรียน:学校
เปิด:開く
ประตู:門、ドア
สู่:に向かって
อาเซียน :アセアン
ปี:年
การศึกษา:教育
2556 :2556
意訳:氏は、2556教育年度に学校内でデング出血熱キャンペーンを主席として発足し、アセアンに向けて学校の門戸を開いた
โดย:によって
มี:持つ
นาย:氏
ธวัช สุระบาล :タワット・スラバーン
รอง:副、二番目の
ผู้ว่าราชการ:知事、行政の長
จังหวัด:県
มหาสารคาม :マハーサーラカーム
ให้:させる
การ:事
ต้อนรับ:歓迎する
意訳:これは、マハーサーラカーム県の副知事であるタワット・スラバーン氏も歓迎している

この文は、前の文の「アセアンに向けて学校の門戸を開いた」ことをタワット・スラバーン副県知事も歓迎しているということですね。

ดร.นพ.:医学博士
พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ :ポンテープ・シリワナラングサン
อธิบดีกรมควบคุมโรค :疾病管理局の局長
เปิดเผยว่า :と発表する、公表する
意訳:疾病管理局の局長であるポンテープ・シリワナラングサン医学博士が公表したところによると
จาก:から
สถานการณ์:状況
การ:事
ระบาด:伝染する、流行する
ของ:の
โร:โรค「病気」
ไข้เลือดออก:デング出血熱
โดย:によって
รวม:集める、合計する
สำนัก:事務所、局
ระบาด:伝染する、流行する
วิทยา :学問
意訳:疫学局による、デング出血熱の伝染の状況から

รวม「集める、合計する」สำนัก「事務所、局」ระบาด「伝染する、流行する」วิทยา 「学問」は、「疫学局」としました。

พบว่า:と分かった、見つけた
มี:ある
จำนวน:数
ผู้:人
ป่วย:病気にかかる
และ:と
เสียชีวิต:死ぬ
เพิ่มขึ้น:増える
อย่าง:のように
ต่อเนื่อง :継続して
意訳:患者数と死者数は継続して増えていることが分かった
โดย:によって
มี:持つ、ある
อัตรา:率
ป่วย:患う、病気にかかる
และ:と
อัตรา:率
ป่วย:患う、病気にかかる
ตาย:死ぬ
สูงกว่า:より高い
ปี:年
ที่ผ่านมา:過ぎた
ประมาณ:だいたい
3เท่า :3倍
โดย:によって
ร้อยละ62 :62%
意訳:罹患率と死亡率が去年より約3倍も高く、62%になっている

文頭のโดย「によって」は、この文が、前の文に対して付随する情報であることを示しています。
ปีที่ผ่านมาは「去年」ですね。
ร้อยละ62は「100あたり62」という意味で、「62%」になります。

เป็น:である
กลุ่ม:グループ
วัย:年齢
เรียน :学ぶ
意訳:就学年齢のグループである

この文は、恐らく、前の文にかかっていると思いますが、いまいち確証が持てないので、独立させておきました。

คาดว่า:と予想する
ในปี2556 :2556年内で
จะมี:持つ
ผู้ป่วย:患者
สูงถึง:最大~まで
12,000-150,000
ราย :項目、件、例
และ:と
คาดว่า:と予想する
จะมี:持つ
ผู้เสียชีวิต:死者
ถึง :最大~まで
100-150
ราย :項目、件、例
意訳:2556年内で、患者は最大12,000-150,000人まで、死者は最大100-150人までになると予想している
ซึ่ง:つまり~である
ใน:内
กิจกรรม:活動
วันนี้:今日
จึง:それゆえに
ประกอบ:作る、構成する
ไปด้วย:とともに行く
นิทรรศการ:博覧会、展示会
ของ:の
โรงเรียน:学校
ราษฏร:国、国民
บรบือ :ボラブエ
意訳:以上の現状から本日のイベントが構成され、これにはボラブエ公立学校の展示会が含まれる

กิจกรรม「活動」は「イベント」としました。

การแสดง:ショー、展示
ของ:の
เด็ก:子供
นักเรียน:学生
สู่:に向かって
อาเซียน :アセアン
สาธิต:実演する
การ:事
กำจัด :取り除く、駆除する
ลูกน้ำ:ボウフラ
ยุงลาย :熱帯縞蚊
意訳:アセアンに向けての、学生による展示は、熱帯縞蚊のボウフラの駆除の実演会である
โดย:によって
ใช้:使う
น:?
วัตร:義務、責任、行動、慣習
กรรม:罪、仕事
ภูมิ:土地
ปัญญา:知恵、知識
ท้องถิ่น:地方
ป้องกัน:予防する
โรค:病気
ไข้เลือดออก:デング出血熱
ของ:の
โรงพยาบาล:病院
ส่งเสริม:推進する、援助する
สุขภาพ:健康
ตำบล:地区
บรบือ :ボラブエ
意訳:ボラブエ地区の健康を推進する病院の、デング出血熱を予防する地方の知識と慣習を活かすことによって

น「?」วัตร「義務、責任、行動、慣習」กรรม「罪、仕事」ですが、นが誤植で入っているのかと解釈しましたが、
นวัตกรรมで「革新、革命的」との意味にもなります。この場合、วัตรのรが誤植ということになります。こちらでも意味的にも当てはまるような気もしますね。

และ:そして
อสม.:อาสาสมัครสาธารณสุข「公衆衛生ボランティア」の略字
ใน:内
พื้นที่:地区、面積
สำนัก:事務所、局
ป้องกัน:予防する
ควบคุม:制御する、管理する
โรค:病気
ที่1 :一番目の
意訳:そして、地区内の当局が予防、管理する第一の病気に対する公衆衛生ボランティアと

อสม.は、อาสาสมัคร「志願する、ボランティア」สาธารณสุข「公衆衛生」の略字ですね。

และ:と
การ:事
สาธิต :実演する
“กลยุทธ:戦略、策略
เด็ด :引きぬく、命を奪う、断固とした、卓越した、絶対の
พิชิต:征服する、占領する
ไข้เลือดออก :デング出血熱
5ป1ข”:?5ปี1ไข้「5年で1つの病気(を根絶)」
意訳:そして「デング出血熱の根絶作戦」の実行によって

กลยุทธは、辞書だと最後に黙字記号が付いてกลยุทธ์となっていますね。
5ป1ขは、5ปี1ไข้「5年で1つの病気(を根絶)」かと予想しましたが、定かではありません。。

以上です。
タイでは、熱帯気候と衛生管理が日本よりは緩いこともあって、こういう病気には注意したほうがいいのかもしれないです。
ただ、バンコクで暮らす分には、あまりこうした病気にかかることはないみたいです。
食あたりは、まあ、たまに知り合いが当たったという話は聞きますが。

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする