市民が心を合わせて国王を祝福(タイ語ニュースを翻訳)

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/society/204715

พสกนิกรรวมใจถวายพระพร‏
市民が心を合わせて国王を祝福
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 16:27 น.
2556年5月15日(水曜日)16時27分
ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
シリラート病院のシリラート100年ホールにて
ตลอดทั้งวัน ( 15 พ.ค.) พสกนิกรทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด
5月15日の終日、バンコクと地方の全ての市民が
ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
政府機関と民間企業の代表
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
一般市民も含め全て
ยังคงเดินทางมาแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
国王陛下と女王陛下に忠誠と祝福を示すために
วันนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้นำพวงมาลัยและแจกันดอกไม้
本日は、市民が各々花輪と花瓶を持参した
ของดีประจำชุมชน
各コミュニティーの定期的な献上物
มาทูลเกล้าฯ ถวาย อธิษฐานขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
国王陛下が姿を表さず、病気を患っている状態から、強く完全な健康状態になるよう祈りを献上するために来た
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
いつまでもタイ国民全員から敬愛される人であるように

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

พสกนิกร:国民、庶民、市民
รวมใจ:心をいっしょにする、合わせる
ถวาย:献上する、贈呈する
พระ:僧侶、国王、神聖な
พร‏:祝福
意訳:市民が心を合わせて国王を祝福

ถวายพระพร‏で「僧侶が国王を祝福する」という意味があるようですが、
この場合、祝福するのは市民ですね。

ที่:で
ศาลา:公共の休憩所、庁舎、ホール
ศิริราช 100 ปี :シリラート100年
โรงพยาบาลศิริราช :シリラート病院
意訳:シリラート病院のシリラート100年ホールにて

シリラート病院はタイ国内、最古の病院として、王室とも縁が深いようです。
敷地内にシリラート100年を記念したホールがあるようです。

ตลอดทั้งวัน ( 15 พ.ค.) :終日(5月15日)
พสกนิกร:国民、庶民、市民
ทั้ง:全部、両方
ใน :内
กทม.:バンコク
และ:と
ต่างจังหวัด :地方
意訳:5月15日の終日、バンコクと地方の全ての市民が

กทม.は กรุงเทพมหานคร「バンコク」の略です。

ตัวแทน:代表
หน่วย:組、班、隊
งาน:仕事、事務
ภาค:部、部署、地区
รัฐ:国
และ:と
เอกชน :個人、私人
意訳:政府機関と民間企業の代表

文脈から、รัฐは国というより政府、เอกชนは個人というより民間、としました。

ตลอดจน:に至るまで、も含めて
ประชาชน:民衆、人民
ทั่วไป :一般に、全て
意訳:一般市民も含め全て
ยังคง:まだ、依然として
เดินทาง:旅行する
มา:来る
แสดง:示す
ความ:事
จงรักภักดี:忠実な、忠誠を尽くす
และ:と
ถวายพระพร:祝福を与える
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :国王陛下
และ:と
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ :女王陛下
意訳:国王陛下と女王陛下に忠誠と祝福を示すために

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวは、国王陛下を表す単語の中でも長く正式な名称のほうですね。
口語でよく使われる国王陛下を表す言葉は、ในหลวงだと思います。

วันนี้:今日
ประชาชน:民衆、人民
ทุก:全ての、各々
หมู่:群、隊、組、団
เหล่า:群、隊、組、団
ได้:した
นำ:導く、持参する
พวงมาลัย:花輪
และ:と
แจกัน:花瓶
ดอกไม้ :花
意訳:本日は、市民が各々花輪と花瓶を持参した
ของดี:お守り、上等品
ประจำ:常駐する、一定する、時期を定める
ชุมชน :共同体、コミュニティー
意訳:各コミュニティーの定期的な献上物

ประจำがของดี「お守り」にかかるのか、ชุมชน「共同体」にかかるのか迷いましたが、タイ語の基本ルールで修飾語は目的語の後ろにつく、というのがあるので、ของดี(お守り)にかかると判断しました。
また、ของดีは「献上物」としました。

มา:来る
ทูลเกล้าฯ :奉上する
ถวาย :献上する、贈呈する
อธิษฐาน:祈る
ขอให้:~になるように願う
ทั้งสอง:両方
พระองค์:国王陛下
ทรง:(国王に対する敬語表現)
หาย:姿を消す
จาก:から
พระ:国王の
อาการ:状況、症状
ประชวร:患う(国王に対して)
โดยเร็ว :早く、早期に
มี:持つ
พระ:国王の
พลานามัย:健康
ที่:that(関係詞)
สมบูรณ์:完全な、完璧な
แข็งแรง :強い
意訳:国王陛下が姿を表さず、病気を患っている状態から、強く完全な健康状態になるよう祈りを献上するために来た

ทรง(国王に対する敬語表現)やประชวร「患う(国王に対して)」、พระ「国王の」など、国王に対する敬語表現が沢山使われています。
また、อธิษฐาน「祈る」ขอให้「~になるように願う」は、この次の文にもかかっています。

เป็น:である
มิ่งขวัญ:敬愛される人
ของ:の
ปวงชน:国民全体
ชาวไทย:タイの人々
ตราบ:~に至るまで、いつでも(เท่าと共に)
นาน:長く
เท่า:~に至るまで、いつでも(ตราบと共に)
นาน:長い
意訳:いつまでもタイ国民全員から敬愛される人であるように

以上です。
TVでも王室関連の専門ニュースがあるくらいで、このようなイベントはよく行われるようですね。
国王陛下や、王室に関する記事には、特別な敬語表現が多く使われますね。

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする