赤シャツのリーダーが釈放か(タイ語ニュースを翻訳)

まず原文と対応訳文を記します。
参照ページ:http://www.dailynews.co.th/politics/237622

“ธิดา” ลุ้น “สุรชัย แซ่ด่าน”พ้นคุกวันนี้
本日ティダー氏はスラチャイ・セーデーン氏の免罪を推進する
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 17:20 น.
2556年10月3日(木曜日)17時20分
“ธิดา”รอลุ้น “สุรชัย แซ่ด่าน” ได้ออกจากคุกวันนี้หรือไม่
本日ティダー氏はスラチャイ・セーデーン氏の出所が推進されるか否かの結果を待っている
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.
10月3日に
นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เปิดเผยว่า
反独裁民主戦線(UDD)のリーダー、ティダー・タワーンセットさんは、以下のように語った
ขณะนี้กำลังรอดูว่านายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือ สุรชัย แซ่ด่าน แกนนำกลุ่มแดงสยาม
今はスラチャイ・ダーンワタナソーン氏、別名スラチャイ・セーデーン(サイアム赤グループのリーダー)を待っている
ซึ่งตกเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
(スラチャイ氏は)国王に対し悪意を示し名誉毀損をした罪で刑法112条により起訴されている
และถูกศาลตัดสินจำคุกรวม 10 ปี จากการขึ้นเวทีปราศรัยกับคนเสื้อแดงหลายเวที
そして、赤シャツ隊に対し数多くの集会場で演説をしたことで、計10年の懲役の判決を裁判所から下されている
จะได้รับการปล่อยตัวตามที่ได้มีการขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่
国王からの恩赦によって釈放されるのか否か
“ตอนนี้กำลังกังวลอยู่ว่าอาจจะไม่ได้มีการปล่อยตัวในวันนี้อย่างที่คาดไว้ตอนแรก
今は、当初予測されたように、本日中の釈放は無いのではと心配している
โดยกำลังรอความชัดเจนจากกรมราชทัณฑ์อยู่”.
司法訂正局からの発表を待っている

続いて、単語、熟語に分解して説明します。

“ธิดา” :ティダー氏
ลุ้น :推進する
“สุรชัย แซ่ด่าน”:スラチャイ・セーデーン氏
พ้น:免れる、逃れる、避ける
คุก:刑務所
วันนี้:今日
意訳:本日ティダー氏はスラチャイ・セーデーン氏の免罪を推進する

พ้น「免れる、逃れる、避ける」คุก「刑務所」は「免罪」としました。

“ธิดา”:ティダー氏
รอ:待つ
ลุ้น :推進する
“สุรชัย แซ่ด่าน” :スラチャイ・セーデーン氏
ได้:得る、~した
ออก:出る
จาก:~から
คุก:刑務所
วันนี้:今日
หรือไม่:か否か
意訳:本日ティダー氏はスラチャイ・セーデーン氏の出所が推進されるか否かの結果を待っている
เมื่อ:時、とき
วันที่ 3 :3日
ต.ค. :ตุลาคม「10月」の略字
意訳:10月3日に
นาง:Ms.~さん(女性の敬称)
ธิดา ถาวรเศรษฐ :ティダー・タワーンセット
ประธาน:主席、主任、長、リーダー
แนวร่วม:統一戦線
ประชาธิปไตย:民主主義
ต่อต้าน:抵抗する、反抗する
เผด็จการ:専制、独裁
แห่งชาติ :国の
(นปช.) :(UDD)、United Front of Democracy Against Dictatorship、反独裁民主戦線、タクシン派、赤シャツ隊とも呼ばれる
เปิดเผย:公表する、公開する
ว่า :~と
意訳:反独裁民主戦線(UDD)のリーダー、ティダー・タワーンセットさんは、以下のように語った

反独裁民主戦線についてはwikiを参照。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E7%8B%AC%E8%A3%81%E6%B0%91%E4%B8%BB%E6%88%A6%E7%B7%9A
赤シャツ(เสื้อแดง)の団体として知られていますね。
タクシン元首相が資金協力していたことも有名ですね。
デモに参加すると2,000バーツもらえたなんて話もありましたね。

ขณะนี้:今
กำลัง:~している
รอ:待つ
ดู:見る
ว่า:~と
นาย:氏、~さん(男性の敬称)
สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ :スラチャイ・ダーンワタナソーン
หรือ :または
สุรชัย แซ่ด่าน :スラチャイ・セーデーン
แกน:中心、軸
นำ:導く、リードする
กลุ่ม:グループ
แดง:赤
สยาม :サイアム
意訳:今はスラチャイ・ダーンワタナソーン氏、別名スラチャイ・セーデーン(サイアム赤グループのリーダー)を待っている

何を「待っている」のかというと、この後に語られますが、スラチャイ氏が釈放されるかどうかの発表を待っている、ということですね。

ซึ่ง:that、which、関係代名詞
ตก:落ちる
เป็น:~になる、~である
จำเลย:被告
ใน:内
ความ:事
ผิด:間違った
ฐาน:土台、位置、地位、原因
หมิ่นประมาท :侮辱する、名誉毀損
ดูหมิ่น :見下す、軽蔑する、侮辱する
แสดง:示す
ความ:事
อาฆาต:恨み、復讐、暗殺
มาด:意図する、希望する、予想する
ร้าย:凶悪な、悪い
พระมหากษัตริย์ :国王、君主
ตาม:~に従って、~に沿って、~に準拠して
ประมวลกฎหมาย:法令集、法典
อาญา :刑罰
มาตรา :単位、条項、条文
112 :112
意訳:(スラチャイ氏は)国王に対し悪意を示し名誉毀損をした罪で刑法112条により起訴されている

ซึ่งは、関係代名詞で、スラチャイ氏を指しています。
ซึ่ง以下は、次の文も含めて、スラチャイ氏についての説明文となります。
英語でもそうですが、関係代名詞を使った文を日本語に訳す場合、文の順番をひっくり返すことになるのですが、
このように関係代名詞以下の文が非常に長い場合は、関係代名詞のところで文を割るほうがよいかと思います。

ความ「事」ผิด「間違った」ฐาน「土台、位置、地位、原因」をどう解釈するか迷いました。
「間違った原因で逮捕された」、つまり罪状は濡れ衣である、と言っているのか、
「以下の様な過ちを犯して逮捕された」と言っているのか、どちらなのか迷いましたが、後者にしました。

และ:~と~、そして
ถูก:当たる、合う、一致する、~される、正しい、安い
ศาล:裁判所
ตัดสิน:判決を下す
จำคุก:投獄する
รวม :合計する
10 ปี :10年
จาก:~から
การ:事
ขึ้น:上がる、高くなる
เวที:舞台
ปราศรัย:演説する
กับ:~と
คน:人
เสื้อแดง:赤シャツ
หลาย:多くの
เวที :舞台
意訳:そして、赤シャツ隊に対し数多くの集会場で演説をしたことで、計10年の懲役の判決を裁判所から下されている
จะ:will
ได้รับ:得る
การ:事
ปล่อยตัว:釈放する、解放する
ตาม:~に従って、~に沿って、~に準拠して
ที่:~で、that(関係詞)
ได้:得る
มี:持つ
การ:事
ขอ:頼む、請う
พระราชทาน:国王から賜る
อภัยโทษ:恩赦
หรือ:または
ไม่ :~しない
意訳:国王からの恩赦によって釈放されるのか否か
“ตอนนี้:今
กำลัง:~している
กังวล:心配する、気にかける
อยู่:~している
ว่า:~と
อาจจะ:たぶん~
ไม่ได้มี:持たない
การ:事
ปล่อยตัว:釈放する、解放する
ใน:内
วันนี้:今日
อย่าง:~のような
ที่:~で、that(関係詞)
คาด:予測する
ไว้:~しておく
ตอนแรก :最初は
意訳:今は、当初予測されたように、本日中の釈放は無いのではと心配している
โดย:~によって
กำลัง:~している
รอ:待つ
ความ:事
ชัดเจน:明らか
จาก:~から
กรม:局、庁、行政機関
ราช:王室の
ทัณฑ์:罪
อยู่”.:~している
意訳:司法訂正局からの発表を待っている

โดย「~によって」は、前文の補足的な内容の文の文頭に来る、接続詞と捉えたほうがいいように思います。

กรม「局、庁、行政機関」ราช「王室の」ทัณฑ์「罪」ですが、英語では「Department of Corrections」となるようで、直訳すると「訂正局」となります。
刑務所や受刑者に不当な扱いが無いようにする、王室が関係している行政機関のようです。
なので、恩赦などもここで決定されるようですね。
訳としては「司法訂正局」としました。

以上です。
現在は、タクシンの妹のインラック氏が首相として政権にいるためか、赤シャツの活動は沈静化している感じですね。
ただ、国外追放処分のタクシン氏の影響はいまだにあるようです。
タクシン氏については、元々北部の客家人の出で、バンコクの現王室を否定する姿勢があり、これが現王制に結びつく多くの体制から反感を買ったという話がありますね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%81%E3%83%8A%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%88

間違いがあったり、こういう訳のほうがいいよ!というのがあったら、ぜひコメントください。

ブログランキング参加しています。
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする